Whatsapp Hattı İletişim Bilgileri
Online Randevu
ONLINE RANDEVU
Lütfen aşağıda istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde giriniz.
Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Çerçeve Sözleşme

URAL REHABİLİTASYON OTOM. EĞİTİM SAĞ. İNŞ. HİZ. TİC. LTD. ŞTİ (Bu sözleşmede “ŞİRKET” olarak anılacaktır.) ile ……………………………………… (Bu sözleşmede “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır.) arasında imzalanan …………………….tarihli sözleşmeye/sözleşmelere ek olmak ve ayrıca bundan sonra imzalanabilecek olan sözleşmelerin de (Sözleşme) bir eki ve parçası olmak üzere işbu Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Çerçeve Sözleşme (KVKK Çerçeve Sözleşme) ŞİRKET ve MÜŞTERİ arasında düzenlenmiştir.  ŞİRKET ve MÜŞTERİ bundan böyle birlikte “Taraflar”, ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.

Madde 1. Konu

Tarafların 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), ilgili mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun kararları doğrultusunda kişisel verilere ilişkin yükümlülükleri bu sözleşmede düzenlenmesidir. Taraflar arasında yürürlüğe girmiş ve/veya girecek tüm sözleşmelerde KVKK ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin yürürlükteki ve/veya yürürlüğe girebilecek sair mevzuattan doğan ve/veya doğabilecek yükümlülüklere ilişkin tüm hususlarda da uygulanır.

URAL REHABİLİTASYON OTOM. EĞİTİM SAĞ. İNŞ. HİZ. TİC. LTD. ŞTİ, aşağıda belirtilen hususlar kapsamında hem veri sorumlusu hem de veri işleyen sıfatına sahip olabileceğini ve işbu KVKK Çerçeve Sözleşmesi kapsamındaki hükümlerin, faaliyetlerini yürütmesi esnasında veri sorumlusu ve/veya veri işleyen sıfatıyla hareket etmesine göre uygulama alanı bulacağını kabul eder.

MÜŞTERİ de, aşağıda belirtilen hususlar kapsamında hem veri sorumlusu hem de veri işleyen sıfatına sahip olabileceğini ve işbu KVKK Çerçeve Sözleşmesi kapsamındaki hükümlerin, faaliyetlerini yürütmesi esnasında veri sorumlusu ve/veya veri işleyen sıfatıyla hareket etmesine göre uygulama alanı bulabileceğini kabul eder.

Madde 2. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na İlişkin Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

1.Taraflar kendileri ile paylaşılacak olan ve KVKK ve ilgili sair yasalar kapsamında Kişisel Veri ve Özel Nitelikli Kişisel Veri (birlikte Kişisel Veriler olarak anılacaktır) olarak tanımlanan her türlü veriyi ancak ve sadece sözleşmenin ifası kapsamında kullanmakla yükümlüdür. Taraflar işbu verileri, hiçbir şekilde birbirlerinin yazılı rızası olmadan üçüncü kişi ya da kurumlara aktaramaz veya başka bir amaçla başka bir sözleşme ilişkisinde veya sair ticari olsun veya olmasın herhangi bir faaliyette kullanamaz. Bu bilgilerin gizliliğinin sağlanmasından, korunmasından, izinsiz aktarılmamasından bizzat verileri alan taraf sorumludur.

Taraflar bu kapsamda özellikle; sözleşme ile ilgili olarak yaptıkları çalışmalar sonucunda edindikleri kişisel verileri ve bu verilerle ilgili tüm belgeleri, araç ve gereçleri ve sair tüm unsurları, amacı dışında, başka bir sözleşme ilişkisinde veya sair herhangi bir işte kullanamaz, işleyemez, dağıtamaz, üçüncü kişilere ya da kurumlara ya da yurtdışına aktaramaz ve sair herhangi bir surette işleyemez.

2.Taraflar, işbu KVKK Çerçeve Sözleşmenin ifası sırasında öğrendiği kişisel verilerin korunması ile ilgili olarak KVKK’da düzenlenen tüm önlemleri almak, gizliliğini sağlamak, gizlilik esaslarına uygun hareket etmek, bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanımını önlemek, veri sorumlusu tarafından verilen imha, silme, yok etme, anonimleştirme taleplerini istisnasız ve tam olarak yerine getirmek ve her türlü suistimalden korumak için her türlü fiziki ve teknik önlemi tedbiri almakla yükümlüdür. Tarafların bu yükümlülüğü, işbu protokolün sona ermesi halinde dahi elde edilen verilerin imha süresi sonuna kadar devam edecektir.

3.MÜŞTERİ, KVKK’da sayılan istisnalar hariç olmak üzere, URAL REHABİLİTASYON OTOM. EĞİTİM SAĞ. İNŞ. HİZ. TİC. LTD. ŞTİ’den elde ettiği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun vereceği kararlar veya KVKK’ya dayanılarak çıkarılacak yönetmelikler ve sair hukuki düzenlemeler kapsamında getirilebilecek standartlarda güvenlik düzeyini temin edici her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır. Bu hükmün ihlali halinde doğabilecek her türlü hukuki, idari ve cezai sorumluluk müşteriye ait olup, bu hükümlerin ihlalinden doğacak her türlü zararın tazmini de yine müşteriye aittir.

4.MÜŞTERİ’nin işbu hükümleri ihlal etmesi neticesinde; şirket idari para cezası ile muhatap olur ya da 3. kişilere tazminat ödemek zorunda kalır ise, işbu idari para cezası ve/veya tazminat tutarı ve ferileri şirket tarafından müşteriye rücu edilecektir.

5.MÜŞTERİ,kendi bünyesinde ve iştiraklerinde, kişisel verileri paylaştığı tedarikçilerinde, KVKK hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla KVKK kapsamında gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır.

6.MÜŞTERİ, şirket tarafından kendisi ile paylaşılan kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi ve/veya kişisel verilerin işlenmesine engel bir husus ortaya çıkması hâlinde, bu durumu derhal şirkete güvenli olan bir yolla bildirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde şirketin doğrudan ya da dolaylı olarak uğrayacağı herhangi bir zarardan müşteri sorumlu olacaktır.

7.MÜŞTERİ, kendisi paylaşılan kişisel verilerin KVKK’daki istisnalar saklı kalmak kaydı ile muhafazası ve açıklanmaması için her türlü güvenlik önlemlerini almak, çalışanlarını bilgilendirmek, eğitmek ve KVKK kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak için gerekli hukuki düzenlemeleri yapmak ve bunları sürdürmekle mükelleftir.

8.MÜŞTERİ, sözleşmenin ifası kapsamında elde etmiş olduğu kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasını takiben, kanunda aksi belirtilmedikçe mevcut kişisel verileri kanunda belirtilen yasal süreler zarfında sileceğini, yok edeceğini veya anonimleştireceğini ve bu hususu şirkete yazılı olarak bildireceğini kabul ve beyan eder.

Yukarıdaki hükümler dahilinde işbu Protokol …./…./20….imza tarihli sözleşmeye ek olarak ..../..../2019 tarihinde imzalanmış olup, işbu ek protokolde hüküm bulunmayan hallerde sözleşmedeki hükümler geçerli olacaktır.

ŞİRKET                                                                                           MÜŞTERİ